@selfisekai
Co do niektórych pytań miałem spore wątpliwości. Nie wiem czy wynik jest miarodajny 😀

@blazej @selfisekai 50% na komunizm i nowoczesna?
dobra, według ich fb 33% osób wychodzi .n XD

Follow

@m4sk1n @selfisekai
Tym komunizmem też się zdziwiłem. Nie uważam się za komunistę, podejrzewam, że inaczej zinterpretowałem niektóre pytania :P

@m4sk1n @selfisekai
Mam wrażenie, że te testy są ogólnie słabe jeżeli chodzi o sytuację polityczną poza USA.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!