Follow

Za każdym razem, gdy ktoś gwiżdże na koncercie wyobrażam sobie parę w strojach ludowych tańczącą gdzieś w kącie.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!