@garbulix wesela to takie dziwne imprezy, przy których organizacji bierze się pod uwagę opinię "co inni powiedzą"
Ślub (kościelny) musi być bo co inni powiedzą
Wesele musi być bo co inni powiedza
Jak bez alkoholu? Co inni powiedzą
A zaproś sąsiada wujka franka bo on nas (rodziców) prosil
A weź jeszcze jedno danie bo powiedzą że zaoszczędziłeś

Ogólnie zastaw się a postaw się

@Mateusz @garbulix Hehe ja nie miałem wesel, było małe przyjęcie na ok 30 osób i trwało ledwie parę godzin. Wcale nie załuję.

@m0iga @Mateusz @garbulix a teraz idziemy na jednego, a teraz będziemy wódkę pić!

@garbulix @smigol @Mateusz kto się w listopadzie urodził jest skazany na wieczną deprechę.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!