co to znaczy, że rozmiarówka w sklepie jest zawyżona?

@garbulix
Jakim cudem moje rozumienie ma najmniej głosów :D czy wszystkie pytania z oczywistą odpowiedzią muszą się okazywa pytaniami o to czy sukienka jest złota czy czarna?

@rogatywieszcz @garbulix bo ludzie z fedi to głównie bogaci są i nie kupują na Aliekspress ani na bazarku to nie wiedzą jaka jest rozmiarówka w chińskich ciuchach.

@kmic @rogatywieszcz @garbulix potwierdzam, wszyscy moi znajomi kupują te o grosz droższe lufki do mety

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!