@Mateusz @garbulix "Płynął buk przez Bug, żeby dał bóg, aby ten buk nie wpadł w Bug." 😁

@nomadbynature @Mateusz ej no ale tutaj Bug jest dwa razy - czemu buk płynący w Bugu miałby nie wpaść do Bugu, skoro już wpadł do Bugu, bo przecież w tym Bugu płynie?

@nomadbynature @garbulix Ciekawe jakie drzewo wykorzystano do budowy barki (bo zakładam że jest drewniana)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!