Dziś byłem w Pajęcznie, czyli w miejscu cudu z 1999 roku.
Niestety nie było już cudu, był zwykły blok. Nawet deszcz potem padał, ale wciąż nie ułożył się w oczekiwany obraz.
Po objawieniu pozostała tylko tabliczka.

Dla niewtajemniczonych: youtube.com/watch?v=QgvhuEflco

@garbulix Dziękuję za podzielenie się takim złotem, humor poprawiony <3

@garbulix jeszcze na koniec filmiku dorzucona wrzutka o nadchodzącym nowym stuleciu :D

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!