Wczoraj kupiłem cukier, bo znalazłem w Intermarche przy okazji wizyty w Pajęcznie.
Drogi był, zapłaciłem sześć złotych.

I to był zwykły cukier kryształ kilo, a nie jakiś puder cukier.
Kupiłem, bo głupio tak nie mieć w domu cukru.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!