Nie lubię bezmyślnych kalek z angielskiego.*
W języku polskim występują oba słowa i oba odnoszą się do współpracy, z tą różnicą, że kolaboracja to forma współpracy niepopierana przez społeczeństwo, a kooperacja to po prostu współpraca w jakiejś dziedzinie.

*kalka jest bezmyślna gdy nie weryfikuje się poprawnego tłumaczenia, a bierze się słowo które jest najbardziej podobne (pisownią i brzmieniem) to tego obcego

Kiedyś jak na studiach chodziłem na prezentacje z C#, to prowadzący twierdzili, że pole "Properties" z menu kontekstowego w ich światku nazywa się "propercje" - wówczas zwiędłem.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!