W naszym ogródku zaczęła rosnąć Bieluń dziędzierzawa, ale w kiepskim miejscu, dlatego ją przesadziłem, po czym zwiędła :<

A nie, chyba jednak odżyją.
Fajnie.
Zrobię sobie kiedyś z ich nasion nalewkę bieluniówkę, na wypadek niezapowiedzianych gości.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!