Follow

cześć, to znowu ja. tak, znowu.
tu @selfisekai, tylko mastodon.com.pl jebło i nie wstaje już od iluś dni.

@selfisekai @selfisekai ten handle backupowy z anompl w polu profilu, alty w polach podaje się chyba standardowo raczej jako urle, większość apek tylko wtedy je wspiera

@ArchieT jako handle, tak jak ten wyżej jest działający. jak jest url to wtedy właśnie otwiera się w przeglądarce a nie w aplikacji. tylko muszą być sfederowane instancje między sobą, zaraz puszczę followy pomiędzy sobą i będzie działać.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!