Follow

dosyć ciekawy artykuł, tylko trochę słabo zatytułowany. politycy z różnych stron odpowiadają na pytanie jakie książki dodaliby do kanonu lektur obowiązkowych (albo dlaczego kanon lektur powinien być zniszczony)

tvn24.pl/magazyn-tvn24/marks-h

Marks, Harry Potter i ślimak hermafrodyta 

@selfisekai
> I tu mamy odwieczny spór tych, którzy uważają, że przyjemność przy czytaniu powinna być bardzo istotna, z tymi, według których rozrywka powinna zejść na dalszy plan, bo książki czytane dla przyjemności mają "niewystarczającą wartość".

Jak zachęcić ludzi do czytania polecając im same nudne książki, bo te ciekawe są zbyt mało wartościowe? :D

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!