Follow

wyszłam z szafy zostawiając list i materiały z trans-fuzji. kiedy wróciłam z ojcem, list został, a materiałów już więcej na oczy nie widziałam. nie mam pojęcia, co i dlaczego ta jego żona z nimi w tym czasie zrobiła, ale nie wydaje mi się, żeby to było bezcelowe.

@selfisekai jakby coś poszło źle i nie miałabyś z kim pogadać to możesz mi dm wysłać

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!