Follow

żabka się mnie pyta czy dam radę wypić 3 kawy do końca tygodnia.
a pytacie dzika czy sra w lesie?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!