Follow

wysłałam pracę nauczycielce na maila. kolega mówił że nauczycielka się go pytała "ej a jak wy mówicie na [deadname]?", a on tak sobie myśli "jaki [deadname] w ogóle" (i jeszcze o to zapytał, bo mu dłuższą chwilę zajęło ogarnięcie że to o mnie chodzi)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!