Follow

wulkanowy: jest nowa ocenka
szkolny.eu: hej Laura nowa ocenka dla ciebie
dzienniczek+: [deadname]: pan [deadname] otrzymał ocenę

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!