Follow

zrobiliśmy w klasie 8values, wszyscy ekonomicznie centryści, paru kapitalistów, lekko postępowi, pokojowi. i wchodzę ja, cała na biało

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!