Follow

jest jedna nauczycielka której zachowania nie ogarniam. jak wyszłam z szafy mówiła do mnie po imieniu. potem się mnie chciała spytać czy dalej tak jest, jakby mi się miało odwidzieć xD. od tamtego czasu w ogóle się do mnie nie odzywa, jak już musi to per "następna osoba" xDDDDDD

@selfisekai plot twist: kiedy pytała się ciebie, czy dalej tak jest, to nie zrozumiała twojej odpowiedzi. Żeby teraz uniknąć dramy, to nie chce nazywać cie ani tak, ani tak.

@reds ona zaczęła mówić pytanie ale karteczkę z imieniem zobaczyła że mam i takie "aha ok widzę już"

@selfisekai welp, she may be just plain weird. przynajmniej obeszło się bez deadnamingu
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!