Follow

nie wiem czy oni walczą z Inpostem, czy z Żabką, ale IMHO nie wygrają z żadnym, bo zostaną ceny jak to w PP, a możliwości wysłania/odbioru paczek się nie poprawią wystarczająco

next.gazeta.pl/next/7,151003,2

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!