Follow

jak do tego doszło, że jednostka samorządu województwa stała się filią i zespołem techników ogromnej korporacji?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!