Follow

niektórzy mówią że nie można chodzić spać o 2:30 jak się ma e-lekcje ale to nieprawda.
można tylko trzeba wstawać rano.
na tym polega odpowiedzialność.

@BadAtNames
a nad tym już nawet myślałam żeby nie mieć w ogóle, do listopada jeszcze mam trochę czasu

@selfisekai jest dużą różnica miedzy chodzeniem spać i byciem w łóżku

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!