Follow

@igordrozniak@mstdn.social teraz się zmienił mocno w czasie pandemii, na głównej z plomieniem fakty tvn xDDDD

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!