Follow

>żółtasiła.pl
>serwis skupiający się wokół poglądu libertarianis
>rejestracja i korzystanie z konta za darmo

bruh that's socialist

@selfisekai but that's miejsce dla Zwolenników Żółtka. Hostowane w serwerowni menela Henia utrzymywane z programu Menelowe+.

@selfisekai albo utrzymywane z pieniędzy zarobionych na "wyzyskiwaniu klasy robotniczej". 🤣

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!