>żółtasiła.pl
>serwis skupiający się wokół poglądu libertarianis
>rejestracja i korzystanie z konta za darmo

bruh that's socialist

@DoktorWojna serwery same nie stoją włączone, domena się sama nie opłaca

@selfisekai Twitter, Facebook, Istagram też nie wymagają wpłaty za rejestracje i jakoś nie dość że nie przynosi strat to jeszcze przynosi zysk
Follow

@DoktorWojna bo tam są reklamy, ale na waszej pleromie chyba nie ma? build z oficjalnego repo na to nie wskazuje

@selfisekai No to Kraków odrazu nie zbudowano na reklamy przyjdzie czas XD
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!