Follow

project idea: strona która sprawdza czy masz działającego adblocka zanim przejdziesz do innej strony

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!