Follow

dzień dobry, od dzisiaj możecie mi mówić "błąd techniczny", chociaż wolę się nazywać dziewczyną z dostępem do shella z curlem

@k9n mniej niż minutę mi to zajęło, dosłownie ich strona się dłużej ładuje niż ja cokolwiek robiłam

@selfisekai Nie wiem… Ja tam lubię patrzeć na zabawne wyniki jeszcze zabawniejszych ankiet na ich stronie
User-agent curla dałaś jakiś zabawny, czy normalny tak dla niepoznaki?
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!