Pinned toot
Pinned toot

@mkljczk należy utworzyć zbiórkę na obalanie kapitalizmu.

smigol boosted

Ale inteligentniejsi mężczyźni nie powini być seksistsmi.

Show thread

Seksizm mężczyzn jest niedopuszczalny

Połowa mojego timeline to obrazki oznaczone jako nsfw

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!