Będę musiał szukać innych sekt i stowarzyszeń dziwnych. Zrobię listę sobie.

Show thread
smigol boosted

webpage of the world's smallest web server

http://194.126.207.20:8266/

Built on an ESP8266-01S. A Tensilica L106 32-bit processor at 80 MHz, 32KiB RAM, 1MiB Flash.
Powered by any 3.3v battery pack
Uses WiFi 2.4Ghz to talk with the world.
The board can also support humidity & moisure sensors.
It power draw is 57..170mA max, 80mA average.

JEFFERSON samolot T SHIRT surrealistyczna poduszka

smigol boosted
smigol boosted
smigol boosted

Popsułem Twittera zmianą lokalizacji na Afganistan, potem znowu na Polskę i odświeżeniu kilka razy.

smigol boosted
smigol boosted

Nie ma dowodu na to, że Pol Pot wiedział o wyparowaniu 1/3 populacji Kambodży. Proszę mi podać dowód.

Będę wstawał pół godziny wcześniej, słuchał podcastów i czytał ebooki. Z pewnością zostanę milionerem.

smigol boosted

sudo !!! # Get root access, even if you're not authorized. This is a special undocumented "feature" of sudo.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!