Follow

ISP: hahaha zablokujemy im porty ethernet na naszym ruterze do dupy z OLX jak będą chcieli podłączyć coś innego od naszego extendera będą musieli płacić dychę miesięcznie xd.
Klient, który coś wie o sieciach: hahaha TL-SG1005D Przełącznik typu desktop, 5 portów Gb.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!