Follow


Apka mi wygasła. Nie działa. A przecież nie będę płacił 20 złotych na miesiąc! Somsiad płaci, bo ma kasę, ale ja nie!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!