@smigol Na razie nie ma tu za dużo ruchu, ale uważam, że tu jest przyszłość sieci społecznościowych dotyczących spraw nam najbardziej lokalnych - w Polsce

@wwrsj wiem, mi chodziło o tą jedną instancję - rigcz.club/ Jest na niej mało osób, więc na lokalnej osi czasu nic się nie dzieje. Myślę o migracji na 101010.pl

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!