port forward w routerze mi nie działa, zacząłem podejrzewać, że jakiś debil (hmm, ciekawe kto) nie odblokował w firewallu portu.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!