Follow

Ja nawet nie mam takiego łącza! Pomyliło się z Kbps chyba.

Ale chciałbym takie łącze mieć. A nie mam.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!