Follow

Nie ma dowodu na to, że Pol Pot wiedział o wyparowaniu 1/3 populacji Kambodży. Proszę mi podać dowód.

@smigol Pal i Kot powiedział praktycznie wszystko i można założyć, że to dowód.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!