Follow

Popsułem Twittera zmianą lokalizacji na Afganistan, potem znowu na Polskę i odświeżeniu kilka razy.

W Afganistanie też świętują Wielkanoc.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!