No to jeszcze raz...
Raz, dwa trzy, próba wolności słowa nr 2.

Homoseksualizm jest zaburzeniem seksualności.
Szczepionki nie są jedynym remedium na kowida.
Operacja plastyczna nie czyni z faceta kobiety, a płcie są tylko dwie.
A cenzurowanie takich wpisów to po prostu tęczowy faszyzm.

Witam po raz kolejny szanownych mastodontów. :)

I wyrazy najszczerszego braku szacunku do mazgajów zgłaszających niewygodne wpisy z braku lepszych argumentów.

@Dobromir_Sosnierz Jeśli płcie są tylko dwie, to czy do księdza mówimy per "pan", czy per "pani"?
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!