Follow

Żeby odkręcić słoik trzeba najpierw popukać o podłogę albo biurko a potem się łatwo odkręca.

Przetestowane z kałamarzem Hero

@smigol Nie, trzeba mocno walnąć ręką od spodu słoika.

@smigol
Uważam że lepszym sposobem jest podważenie wieczka nożem aż te kliknie. Bardziej precyzyjne - nie będę uderzał słojem na oślep, to szaleństwo.

@garbulix nie będę podważał plastikowego wieczka kałamarza

@smigol nie napisałes czym popukać ;-) mam nadzieję, że nie głową przechodnia lub zwierzaka domowego.

Jak w tym filmie youtu.be/4b11_v6NkdI?t=1503 wstrząsnąc przed użyciem

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!