polityka/antypolityka 

Za niecałe 2 lata będę pełnoletni i powinienem brać udział w wyborach.

A przez kilka ostatnich lat nie jestem w stanie określić ani czy jestem lewicą czy prawicą czy nawet tym "środkiem".

Po prostu na obojętnie jaką partię polityczną nie spojrzę to widzę tylko błędy rozumowania, nawet w swoim pojęciu o świecie często je zauważam.

Jak żyć...

polityka/antypolityka 

@oloke ja na przykład jestem anarchistą, uważam, że każda władza ludzi zdradza, a demokracja parlamentarna to syf, bo trudno, żeby garstka osób mogła rzetelnie reprezentować dziesiątki milionów innych.

Polecam ten styl życia

Follow

polityka/antypolityka 

@crusom każdy sobą rządzi > większość, czyli debile, wszystkimi rządzą

@oloke

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!