Follow

Kiedy myślisz, że gorzej już być nie może.
Jebane kurwy z radiowęzła szkolnego włączyły szklanki

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!