Zmieniam moją narrację dotyczącą słodyczy i alkoholu, od teraz zachęcam wszystkich do spożywania jak największych ilości cukru i etanolu! Szybsza śmierć -> mniejszy ślad węglowy

Co myślę o reklamach papierosów w każdym sklepie?

Otóż powinny być także w każdej szkole!

Follow

@crusom zauważyłem podobieństwo @kuba do wybitnego austriackiego przywódcy i malarza

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!