Witaj fedi! Dzisiaj jest taki dzień, że pozwalam sobie na apel. Zróbcie dzisiaj coś dla cyfrowej dostępności. Coś małego, na przykład dodanie tekstu alternatywnego do grafiki. A może coś więcej, na przykład w aplikacji lub stronie internetowej. A może wpis o tym, jak można poprawić dostępność w konkretnym frameworku. Coś małego wykonane przez wielu i wiele robi się duże. A jak jeszcze napiszecie mi tutaj, co zrobiliście, to już w ogóle będzie super.
idpwd.org

Follow

@jaczad wzrok się od masturbacji traci, onanisto

@smigol jeśli dotknęło to akurat ciebie @smigol, to polecam nie celować w oczy

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!