Follow

Nienawidzę jak na wycieczce szkolnej się darli i słuchali upośledzonego rapu typu Jołng Lełozia czy Muody Matżak na głośniku.
Nawet moje Skullcandy Indy na pełnej głośności tego nie izolowały. Nie słyszałem muzyki na słuchawkach dokanałowych

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!