Follow

@polamatysiak fajne pióra

Parker przecież produkuje naboje długie dwa dni temu za piętnaście złoty w empiku pięć sztuk granatowych

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!