@smigol
Czy to pióro ma ostro zakończoną stalówkę?

@smigol

Ta zagadka mnie zabiła. Niech mi to napiszą na kamyku.

@smigol

Nigdy nie byłem dobry z farmakologii/toksykologii.

@smigol
No nic. Mam zaćmienie. Jesteś jeszcze na telegramie?

@smigol ale angielski wydźwięk polskiej nazwy jedynej polsziji to ty szanuj.

@smigol tego faktycznie 0 a dwa poprzednie po dwie być może te same osoby hmm.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!