Follow

Największe w Polsce lądowanie wielkiego samolotu
Już postawiłem wszystkie śledzie, ale nie mam namiotu

~ Klocuch, hot16challenge

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!