Follow

Wersje Shelby pickupów (samochodów z założenia użytkowych, a nie sportowych) są tak głupie...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!