@smigol @copyme bo lubimy jak nasz podglądasz przez dziurkę od klucza. Seks jest wtedy przyjemniejszy. Tak spłodziliśmy syna, który w szelkach na jutubie prowadzi program ogrodniczy.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!