@PawelK co sądzisz o pełnej legalizacji swobodnej defekacji w miejscach publicznych, bądź w swoich własnych prywatnych? Wolność na miarę Indii

@smigol

Nie wiem. Nie znam sie. Podobno @bellarome ma wyrobione zdanie w tej materii.

@smigol

CC @DotardTed

Bot spod znaku "Black power". To po naszemu znaczy, że wspiera produkcję elektryczności z węgla i ropy.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!