Popsułem Twittera zmianą lokalizacji na Afganistan, potem znowu na Polskę i odświeżeniu kilka razy.

Ja nawet nie mam takiego łącza! Pomyliło się z Kbps chyba.

Młody libertarianin z Łodzi ukrył się w poradniku Ubuntu.


Apka mi wygasła. Nie działa. A przecież nie będę płacił 20 złotych na miesiąc! Somsiad płaci, bo ma kasę, ale ja nie!

A tak się prezentuje... Mastodon w Google. Jak szukałem informacji o Jekyllu pojawiło się... Doktor Jekyll i pan Hyde. Jak o GoHugo... Troll z TV. Albo dla odmiany Hugo Boss.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!